Skip to content

Aktivera arbeten på annans fastighet

Har du betalat för renovering eller ombyggnad av en lokal du hyr? När man pratar om ”förbättringsutgifter på annans fastighet” så handlar det om att du investerar i hyrda lokaler och att det är en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet i lokalerna. Till exempel om du bygger om och installerar kök för en restaurang eller en smörjgrop för en bilsevice. Inte att måla om i dina egna färger eller på andra sätt profilera lokalerna. Regelverk som hänvisas till i artikeln är: K2 och K3.

I den löpande bokföring används konto ”1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet”, alternativt konto ”1230 Installationer”. Dessa konton debiteras med utgifterna som ska tillgångsföras. Det som styr ”aktivering av förbättringsutgifter” är inte vem som äger byggnaden utan varför man gör investeringen. Om den behövs för att man ska kunna bedriva verksamheten så ska den antingen prövas enligt K3 kapitel 2 eller aktiveras enligt K2 punkt 9.2. Bedömning av om detta ska ske hjälper din redovisningskonsult till med.

Av och nedskrivning av förbättringsåtgärder på annans fastighet

Avskrivning: Nyttjandeperioden (det vill säga avskrivningsperioden) ska bedömas individuellt men precis som för övriga anläggningstillgångar får avskrivning göras enligt de skattemässiga reglerna. Det innebär att avskrivningstiden får bestämmas till 10 år för täckdiken samt till 20 år för annan förbättring. Skulle tro att de allra flesta därmed hamnar på 20 år, det vill säga 5% per år.

Nedskrivning: Enligt punkt 10.36 – Om värdet är ”uppenbart lägre” kan man skriva ner till det verkliga värdet. I så fall ska tillgången skrivas ned antingen till det värde tillgången skulle haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år eller till det verkliga värdet, om det värdet uppenbart är lägre.