Skip to content

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Vad är ”särskild löneskatt”? Det finns två typer: SLF och SLP (Särskild Löneskatt på antingen Förvärsinkomster eller Pensionskostnader). Den särskilda löneskatten för SLP är 24,26% (2019). Här kan du läsa mer om SLP.

Kort om SLF

SLF betalas på överföringar till vinstandelsstiftelser och på utbetalningar enligt vissa kollektiva försäkringar. SLF ska betalas in till Skatteverket och rör de personer som har fyllt 65 aktuellt år. Då ska det betalas 6,15 procent skatt. Vissa försäkringsföretag och en de arbetsgivare som sätter av till vinstandelsstiftelse ska också betala särskild löneskatt, men då 24,26 procent.

SLP

SLP betalas av enskilda näringsidkare eller dödsbon som har inkomst av aktiv näringsverksamhet. De ska vid årets början ha fyllt 65 år eller har inkomst av passiv näringsverksamhet, eller fått vissa försäkringsersättningar. SLP betalas även på ett företags kostnader för pensionsförmåner till de anställda, det kan till exempel vara köp av pensionsförsäkring. Skatteverket säger att ”Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.” De har även en guide för hur SLP ska beräknas.